Dit is de privacy policy van de MBF Accountant BV BVBA (hierna “Mabofisc” of “wij”). Deze privacy policy is bedoeld om je te informeren over de persoonsgegevens die Mabofisc verzamelt via haar websites, contactformulieren of haar professionele gegevensleveranciers, om je uit te leggen waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

INHOUDSTAFEL 1 Wanneer is deze privacy policy van toepassing?
1 2 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
1 3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?
1 4 Op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?
2 5 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
3 6 Met wie delen wij uw gegevens?
4 7 Verwerkt de Mabofisc uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
5 8 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
5 9 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
5 10 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
5 11 Wat met linken naar andere websites en sociale media?
7 12 Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze privacy policy?
8 13 Hoe kan u ons contacteren?

8 1 WANNEER IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING?

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die Mabofisc verzamelt via haar websites, contactformulieren of haar professionele gegevensleveranciers,enz.

2 WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
Mabofisc is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Mabofisc bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

3 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ OVER U?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op drie manieren: 2/8 3.1 Door u bezorgde informatie Wij ontvangen uw informatie in de eerste plaats als u die met ons deelt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u op onze websites of op een beurs een formulier invult, als u vraagt om een brochure of andere informatie te ontvangen, als u vraagt om een afspraak met uw boekhouder, als u meedoet aan een wedstrijd, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een bepaalde aanbieding enz. In dit geval ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, nummer, postcode, stad, land), geboortedatum, een datum voor een afspraak en andere persoonlijke en/of contactgegevens. Het kan ook zijn dat wij u verzoeken om ons uw opmerkingen, suggesties of andere informatie over onze websites, onze diensten of onze bedrijf te verlenen. 3.2 Automatisch verkregen informatie Wanneer u op onze websites surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over uw activiteit op onze websites, zoals de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren, enz. Deze informatie laat ons niet toe u rechtstreeks te identificeren. Dit betekent dat wij aan de hand van de automatisch verkregen informatie niet kunnen weten wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met de informatie die we van u hebben gekregen. 3.3 Van derden verkregen informatie Soms ontvangen we uw informatie, waaronder bijv. informatie over uw vennootschappen, uw privévermogen, uw financiële toestand of van professionele gegevensleveranciers (bijv. een sociaal bureau). Meestal ontvangen we via die weg gegevens zoals uw naam, e-mailadres en uw projecten.

4 OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Mabofisc verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die hieronder verder worden toegelicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens evenwel niet zonder een rechtsgrond: – Ofwel kan de rechtsgrond toestemming zijn. In bepaalde gevallen (bijv. voor gepersonaliseerde informatie) zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan uw toestemming gebaseerd zijn op bijv. het aanvinken van een vakje met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens gedurende uw bezoek aan onze websites, of via een andere positieve actie of gedraging waaruit uw toestemming wordt afgeleid, bijv. door ons te contacteren via een contactformulier op onze websites. U heeft in dit geval op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken; – Ofwel is de verwerking gebaseerd op een andere wettelijk bepaalde rechtsgrond: bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een wettelijke verplichting na te komen die op Mabofisc rust. Het kan ook zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Mabofisc. Wij zullen in dit geval nagaan of uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen. 3/8 Als Mabofisc uw gegevens voor doeleinden wenst te verwerken die onverenigbaar zijn met de onderstaande doeleinden, zal zij u daarover verder informeren.

5 VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
5.1 Om u gepersonaliseerde informatie op basis van uw profiel aan te kunnen bieden als u daarvoor uitdrukkelijk heeft toegestemd We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om uw boekhouding te verrichten, uw fiscale aangifte te doen, uw fiscaal of boekhoudkundig advies te verlenen, enz. Voor deze doeleinde ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw voorkeurstaal, uw rijksregisternummer, uw financiële gegevens, enz. Als u ermee instemt, stellen wij op basis van uw input uw boekhouding samen, doen wij uw fiscale aangifte of adviseren wij u op diverse juridische, fiscale en boekhoudkundige materies. Op basis van de informatie verzameld, kunnen wij u, naast andere algemene advies, ook pro-actief contacteren in het licht van gewijzigde wetgeving, interessante fiscale adviezen, enz.. In elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven, maar u kan ons hiervoor ook op elk moment contacteren (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar). Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. 5.2 Om te antwoorden op uw vragen of verzoek We verwerken uw persoonsgegevens verder om te kunnen antwoorden op uw vragen of verzoeken Voor deze doeleinde ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw correspondentie met Mabofisc en alle andere persoonsgegevens die u verleent die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden. Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van het gerechtvaardigd belang van Mabofisc om u op de hoogte te houden van haar activiteiten. 5.3 Voor het versturen van direct marketing van Mabofisc We verwerken uw persoonsgegevens daarnaast om u via e-mail, sms of per post op de hoogte te houden van nieuwe informatie, ons bedrijf (direct marketing), verbonden ondernemingen, wetswijzigingen, enz.. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om informatie te leveren over de diensten en producten van Mabofisc. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Mabofisc. Voor deze doeleinde verwerken wij meestal gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. 4/8 Wanneer u ons eerder een verzoek heeft gezonden om bijv. een afspraak te maken met ons of wanneer u eerder een advies heeft gekregen, houden wij u graag op de hoogte van informatie over onze producten. Wenst u deze informatie niet (langer) te ontvangen? Geen probleem, in elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven, maar u kan ons hiervoor ook op elk moment contacteren (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar). 5.4 Voor het technisch en functioneel beheer van onze websites We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het technisch en functioneel beheer van onze websites, om onze websites te personaliseren en om te garanderen dat onze websites gemakkelijk in gebruik zijn. Voor deze doeleinde verwerken wij meestal gegevens zoals uw IP-adres, de webpagina’s die u bekijkt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en het tijdstip en de duur van uw bezoek. We doen dit door bijv. gebruik te maken van cookies. Afhankelijk van elk individueel geval, verwerken wij deze persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van Mabofisc om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen.

6 MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?
Mabofisc is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken. In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee: – Overheidsinstanties (bijv. FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid, het Ondernemersloket, enz.) zodat zij bijv. contact met u kunnen opnemen om een afspraak te maken of informatie te bezorgen. – Bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bijv. marketing- en communicatiebedrijven. – Verbonden bedrijven. – Zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij samenwerken. – IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden. – Betalingsdienstaanbieders. – Advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan Mabofisc uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van Mabofisc in rechte te verdedigen. – Gerechtsinstanties: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht. 5/8 – Mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

7 VERWERKT DE MABOFISC UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met een partij buiten de EER voor de doeleinden omschreven in punt 5. Wanneer dat gebeurt, zorgt Mabofisc ervoor dat steeds een passend en voldoende beschermingsniveau in acht zal worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder door beroep te doen op een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door het sluiten van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming op grond van artikel 46 AVG of door enige andere passende waarborg. Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar MBF Accountant BV BVBA, B-8531 Hulste, Vlietestraat 164.

8 HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd. Mabofisc heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt. Verder ziet Mabofisc erop toe dat de dienstverleners die namens Mabofisc persoonsgegevens verwerken ook zelf steeds de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren.

9 HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Mabofisc bewaart uw persoonsgegevens zolang noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij op grond van een wet een langere bewaartermijn noodzakelijk zou zijn of toegelaten wordt. Indien geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zal de Mabofisc uw persoonsgegevens ten minste verwerken zolang de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

10 WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN?
U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen. 6/8 10.1 Recht op inzage Dit betekent dat u ons onder meer kan vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen enz. Voor meer informatie zie artikel 15 AVG.

10.2 Recht op verbetering Daarnaast heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. Meer informatie over dit recht vindt u in artikel 16 AVG.

10.3 Recht op gegevenswissing U kan in bepaalde gevallen ook vragen om uw gegevens te wissen. U heeft dit recht onder meer wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt enz. In bepaalde uitzonderingsgevallen is Mabofisc niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

10.4 Recht op beperking van de verwerking Verder kan u soms de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. U kan onder meer een beperking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is enz. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens enkel tijdelijk mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

10.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid U kan onder meer een overdracht van uw eigen persoonsgegevens vragen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten (indien dit technisch mogelijk is). In bepaalde uitzonderingsgevallen is Mabofisc niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

10.6 Recht op bezwaar U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van Mabofisc. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen, kunnen wij de verwerking stopzetten. Mabofisc kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

10.7 Recht op bezwaar in het kader van direct marketing Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

10.8 Recht om niet te worden onderworpen aan profilering Mabofisc zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden van profilering tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (zie punt 4 en 5 van deze privacy policy). Om die reden laten wij u bij het invullen van het invulformulier de vrijheid of u al dan niet geïndividualiseerde informatie wenst te ontvangen. In dergelijke gevallen zal Mabofisc ervoor zorgen dat er voldoende menselijke tussenkomst is of dat u het recht heeft om uw standpunt kenbaar te maken.

Voor meer informatie over dit recht zie artikel 22 AVG. 10.9 Recht om toestemming in te trekken Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

10.10 Uitoefening van voormelde rechten De bovenstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past: per e-mail, per post, via het contactformulier op onze websites of via de klantendienst in uw favoriete winkel van de Mabofisc. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

10.11 Bevoegde toezichthoudende autoriteit Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats, uw werkplek of van de plaats waar de beweerde inbreuk is begaan. De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in België. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be

11 WAT MET LINKEN NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?
De websites van Mabofisc kunnen linken bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. Mabofisc is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze privacy policy op die websites van toepassing. Mabofisc raadt u aan de privacy policies van deze ondernemingen te raadplegen. Als u inhoud van een website van Mabofisc deelt via sociale media, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. Mabofisc is evenmin aansprakelijk voor die verwerkingen van persoonsgegevens. Deze privacy policy is eveneens niet van toepassing.

12 HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY POLICY?
Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat deze privacy policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de privacy policy steeds raadplegen op onze websites. Daarnaast streven we ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen.

13 HOE KAN U ONS CONTACTEREN?
Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, over de websites van de Mabofisc of over deze privacy policy, kan u steeds contact opnemen: – via het contactformulier op onze websites http://www.mabofisc.be; – via e-mail naar info@mabofisc.be – per post naar MBF Accountant BV BVBA Vlietestrraat 164 8531 Hulste België